FAQ

Veelgestelde vragen

Iets te vragen?

(Bron: RVO.nl) -> SBIR (‘Small Business Innovation Research’) werkt als een gefaseerde innovatiecompetitie, waarbij per fase telkens de ondernemingen met de beste offertes doorgaan. SBIR is het inkopen door de overheid van onderzoeksdiensten om een markt te creëren waarop ze later zelf kan gaan inkopen. Het Netherlands Space Office (NSO) zet de SBIR in onder de naam SBIR Ruimtevaart om de markt uit te dagen om innovatieve oplossingen met satellietdata te ontwikkelen gericht op de aanpak van een maatschappelijke vraagstuk.

Een aanbestedende dienst identificeert een specifieke uitdaging en stelt een budget beschikbaar. De ondernemers met de meest kansrijke haalbaarheidsonderzoeken (fase 1) krijgen opdracht hun product verder te ontwikkelen (fase 2). Daarna kan de ondernemer de innovatie zelf op de markt brengen (fase 3), de overheid kan als eerste klant (‘launching customer’) de innovatie inkopen.

Fasen

Fase 1: haalbaarheidsonderzoek naar de innovatie

De ondernemers met de beste offertes krijgen de opdracht – met financiële tegemoetkoming – om hun ideeën (op papier) op haalbaarheid te testen: organisatorisch, juridisch, technisch, financieel en commercieel. Deze ondernemers voeren het haalbaarheidsonderzoek uit naar hun innovatie binnen de afgesproken termijn en voor het overeengekomen offertebedrag. Bij de uitvoering van de opdracht kunnen ondernemers samenwerken met een kennisinstelling of met andere ondernemingen, of delen van het werk uitbesteden. Na advies van de beoordelingscommissie (zie kopje Beoordeling) besluit de opdrachtgever welke projecten een opdracht krijgen voor fase 2: het ontwikkelen van de innovatie.

Fase 2: ontwikkeling van de innovatie

Voor fase 2 gaan alle haalbare ideeën uit fase 1 opnieuw de competitie aan. De beoordelingscriteria zijn hetzelfde als in fase 1. Daarnaast wegen de economische vooruitzichten voor fase 2 nog explicieter mee. Deze ondernemers starten een onderzoeks- en ontwikkelingstraject en leveren voor de afgesproken prijs en binnen de termijn het eindresultaat op: een getest prototype, demonstratie, beperkte nul-serie of proefproject van het product, het proces of de dienst. Gedurende fase 2 zullen het Netherlands Space Office (NSO) en de aanbestedende dienst zich samen met de ondernemer inspannen om een zo goed mogelijk eindresultaat te bereiken. In voorkomende gevallen is fase 2 opgeknipt in bijvoorbeeld een fase 2a: ontwikkelen prototype en een fase 2b: testen prototype in de praktijk. Ook komt het voor dat fase 1, het haalbaarheidsonderzoek, wordt overgeslagen. Dit staat dan expliciet vermeld in de oproep. Voor fase 1 en 2 geldt: geselecteerde offertes krijgen een opdracht om het voorgestelde onderzoek uit te voeren. De hoogte van de vergoeding is het offertebedrag. Dit moet lager zijn dan het maximumbedrag en marktconform.

Fase 3: de innovatie vermarkten

Bij een succesvol verloop van fase 2 gaat de ondernemer door met het marktrijp maken van zijn innovatie, daarin zo nodig financieel bijgestaan door een externe financier. Deze is bij voorkeur al zeer vroeg in fase 2 in beeld en kan van groot belang zijn voor succesvolle marktintroductie. De overheid financiert deze fase niet. NSO brengt de innovaties wel onder de aandacht en volgt deze.

Beoordeling

Elke SBIR-competitie heeft een eigen onafhankelijke beoordelingscommissie die de offertes beoordeelt op de volgende criteria:

  • impact
  • technologische haalbaarheid
  • economisch perspectief
  • prijs van de offerte (indien van toepassing)

De beoordelingscommissie rangschikt alle projecten en adviseert NSO en de aanbestedende dienst. Intellectuele eigendomsrechten De intellectuele eigendomsrechten blijven bij de ondernemer. Hier kan onder bepaalde voorwaarden van worden afgeweken.

(Bron: RVO.nl) -> SBIR (‘Small Business Innovation Research’) is de werkwijze waarmee de overheid door een innovatiecompetitie ondernemers uitdaagt om met innovatieve producten en diensten te komen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Zo helpen innovaties die uit de SBIR-competities voortkomen de maatschappij vooruit.

Met een SBIR-competitie kan een opdrachtgever gebruik maken van de innovatiekracht van bedrijven. Iedere SBIR-competitie leidt tot opdrachten voor onderzoek en ontwikkeling op wisselende onderwerpen. De overheid is daarbij een potentiële afnemer (‘launching customer’) van de ontwikkelde producten.

Voordelen voor ondernemers

Met SBIR is het mogelijk om – in opdracht van een overheid – R&D van de eigen onderneming verder te brengen. Dat maakt SBIR vooral ook interessant voor kleine innovatieve ondernemers (inclusief start-ups). Wie alle fasen succesvol doorloopt, maakt immers kans om de overheid als klant te krijgen. SBIR staat voor Small Business Innovation Research, maar SBIR-oproepen zijn toegankelijk voor alle bedrijven, klein of groot, zolang zij afkomstig zijn uit de EU. SBIR houdt rekening met kleinere ondernemingen door de korte doorlooptijden en fasering van de projecten.

Voordelen voor overheden

SBIR kan worden ingezet door aanbestedende diensten zoals ministeries, uitvoeringsorganisaties en decentrale overheden (waterschappen, provincies en gemeenten). SBIR biedt de kans externe marktpartijen in te zetten om oplossingen te vinden voor overheidsuitdagingen.

De SBIR-aanpak verkleint de risico’s: de overheid betaalt alleen voor de beste projecten en heeft als sturende klant veel invloed op het eindresultaat. Dit maakt de SBIR anders dan een subsidie of financiering, waarbij het stimuleren van innovatie meer het hoofddoel is.

Het budget van deze SBIR is als volgt opgebouwd:  

21 waterschappen, elk € 10.000,- 

€ 210.000,- 

7 RWS regio’s, elk € 20.000,- 

€ 140.000,- 

Netherlands Space Office 

€ 180.000,- 

STOWA 

€ 10.000,- 

Het Waterschapshuis 

In kind 

Totaal 

€ 540.000,- 

Hiervan is de begroting als volgt:  

SBIR Fase 1 (4 partijen elk € 60.000,- 

€ 240.000,- 

SBIR Fase 2 (2 partijen elk € 120.000,-) 

€ 240.000,- 

Opstellen Business Case 

€ 50.000,- 

Communicatie 

€ 10.000,- 

Totaal 

€ 540.000,- 

Heeft u een vraag die hier niet tussen staat?
Neemt u dan contact met ons op via
het contactformulier.

Jonathan Gerbscheid is dit jaar en vorige jaar door meerdere waterschappen ingehuurd geweest om te werken aan zijn algoritme rondom BGT-mutatiedetectie. In die tijd heeft Jonathan het zo weten te maken dat hij nu voor elk willekeurig waterschap on-the-fly de laatste data ophaalt (BGT, AHN,  10cm luchtfoto’s enz.) om vervolgens na een paar dagen dagen rekenen een shape bestand te kunnen aanleveren met daarin de afwijkingen (BGT v.s. luchtfoto/AHN)

Jonathan heeft voor zijn algoritme de nieuwste technieken en ontwikkelingen in deep learning gebruikt, maar de kwaliteit van de uitkomst wordt voor een groot gedeelte bepaald door de data. De AHN3 is alweer een stuk ouder in vergelijking met de BGT en luchtfoto’s, waardoor sommige afwijkingen worden gemist of onterecht worden aangemerkt.

Wanneer AHN4 straks ter beschikking komt en we dus een actueel hoogtebestand hebben, zal de prestatie van het algoritme significant toenemen. We verwachten dat het algoritme dan ook handmatige controles kan gaan vervangen. We hopen dat in de toekomst de luchtfoto’s gelijktijdig worden ingewonnen met een LIDAR sensor, zodat er helemaal geen verschil meer zal zijn in tijdsopname tussen hoogtekaart en luchtfoto. Dat zal helemaal eventuele missers gaan voorkomen.

Jonathan zal vanaf Q2-2021 in dienst zijn HWH. Hij zal dan door de verschillende programma’s binnen HWH worden ingezet als data-scientist. In die rol is het dan ook mogelijk om jaarlijks een shape bestand aan te gaan leveren per waterschap met daarin de BGT afwijkingen op basis van de nieuwste data. Het kan zijn dat we dit algoritme ook mee gaan nemen in fase 3 van de SBIR.

Code van dit algoritme is hier terug te vinden:

https://gitlab.com/hetwaterschapshuis/nlveranderdetectie

Tevens heeft Jonathan een korte webinar gehouden (21 minuten).